Projekt "Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja"

Projekt

Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice

Godziny pracy:
Dni robocze: 08.00 -16.00

Kontakt:
Anna Lesz nr tel. +48 609 090 609,
Ewa Rajca tel. +48 605 506 777;
tel./Fax: + 48 32 20 08 314
e-mail: biuro@keystone.com.pl

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Projekt skierowany jest do 120 (75 K i 45M) osób z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, kwalifikacji i kompetencji w postaci szkoleń, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

Zasady przyznawania punktacji w ramach kryteriów udziału w projekcie:

 • poziom motywacji – od 0 do 3 pkt (w projekcie może wziąć udział osoba, której poziom motywacji oceniony zostanie na co najmniej 1,5 pkt.),
 • pozostawanie bez pracy przez okres powyżej 6 miesięcy +1pkt,
 • kobiety +2pkt,
 • status osoby niepełnosprawnej +3pkt.

Zasady naboru do projektu:

 1. W celu potwierdzenia wymogów formalnych, Kandydat zobowiązany jest przedłożyć Projektodawcy:
  • formularz zgłoszeniowy uczestnika zawierający oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji w ramach realizowanego projektu wg wzoru załączonego do dokumentów rekrutacyjnych,
  • orzeczenie o niepełnosprawności jeśli dotyczy.
 2. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do przyjęcia Kandydata do projektu.
 3. Wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub przesyłką pocztową. Ww. dokumenty rekrutacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
 4. Wstępne zgłoszenie do udziału w projekcie można wysłać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce „kontakt” na stronie internetowej projektu.
 5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu lub w Biurze Projektu.
 6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.
 7. O kolejności przyjmowania do projektu decyduje kwalifikacja do grupy docelowej, przyznana przez doradcę zawodowego ocena poziomu motywacji Kandydata do udziału w projekcie, kryteria preferencyjne oraz kolejność zgłoszeń.
 8. Listy rankingowe tworzone będą na bieżąco, po uzyskaniu poprawnie wypełnionych dokumentów oraz przeprowadzeniu wstępnych rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym z co najmniej 10 Kandydatami.
 9. W przypadku zbyt małej liczby złożonych dokumentów zgłoszeniowych Projektodawca zastrzega sobie prawo kwalifikowania Kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie na podstawie kolejności zgłoszeń, bez zachowania wymogu liczby kandydatów wskazanych w pkt. 11.
 10. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników projektu, głos decydujący zastrzeżony jest dla Koordynatora Projektu.
 11. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników (tj. 120 osób) będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 12. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie bądź listownie.
 13. Z uczestnikiem projektu zakwalifikowanym do wsparcia w zakresie doradztwa oraz szkoleń zostanie zawarta umowa szkoleniowa.
 14. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz pozostałych wymaganych oświadczeń związanych z jej udziałem w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 15. Dokumenty złożone przez Kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „SZLIFOWANIE DIAMENTÓW – MŁODZIEŻ NEET Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BRYLANTAMI RYNKU PRACY – II EDYCJA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego