Projekt "Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja"

Projekt

Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja

O projekcie

Projekt Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER

OKRES REALIZACJI: od 1 września 2017 r. do 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób pozostających bez pracy, szczególnie tych, którzy nie uczestniczą w dalszym kształceniu. Projekt dedykowany będzie 120 osobom w wieku od 18 do 29 lat. Okres realizacji projektu przypada na okres od 1 września 2017 r. do 31 października 2018 r.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie

 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
 • grupowe poradnictwo zawodowe realizowane w formie warsztatów „Aktywne poszukiwanie pracy”,
 • stałe wsparcie aktywizujące/motywujące,
 • szkolenia zawodowe,
 • podczas szkoleń: materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
 • egzamin zewnętrzny lub akredytowany,
 • 3-miesięczny płatny staż po odbyciu szkolenia,
 • podczas staży: badanie lekarskie, szkolenie BHP, wsparcie opiekuna stażysty, zwrot kosztów dojazdu,
 • możliwość podjęcia zatrudnienia.

Grupa docelowa 120 (75 K i 45M) osób z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy.

Do grupy docelowej zaliczają się osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, kwalifikacji i kompetencji w postaci szkoleń, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „SZLIFOWANIE DIAMENTÓW – MŁODZIEŻ NEET Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BRYLANTAMI RYNKU PRACY – II EDYCJA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego